ประกาศเลื่อนสอบเข้า ม.4

ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 รอบสอง ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย