กำหนดการสอบเข้า ม.1 (รอบแรก) และ ม.4 (รอบสอง)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรก และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี การสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสอง) สอบเพียงวันเดียว คือ ในวันที่ 6 มีนาคม 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ผู้ประสานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 099-6922190
  • นายมนัส สิทธิโชคธรรม 086-5213159
  • นางสาวคณิตา  สุขเจริญ 091-7458894
  • นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์ 085-3726939

Posted in adm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *