เอกสารประกอบการมอบตัว

เอกสารประกอบการมอบตัว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 1. เอกสารงานวิชาการ
  1.1 ใบมอบตัว *ม.1 ฉบับแก้ไขวันที่ 2 เมษายน 2564
  1.2 หนังสือมอบอำนาจ
  1.3 หนังสือสัญญาทุน *ม.4 ฉบับแก้ไขวันที่ 30 มีนาคม 2564
 2. เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก
  2.1 รายการเอกสาร
  2.2 ทะเบียนประว้ตินักเรียน
  2.3 แบบคำร้องขอทำบัตรผู้มีสิทธิ์ รับ-ส่ง นักเรียน
  2.4 ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
 3. อื่นๆ
  ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว
 4. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
  4.1 ตัวอย่างการกรอกเอกสารงานวิชาการ
  4.2 วีดิทัศน์แนะนำการกรอกเอกสาร (กิจการนักเรียนและหอพัก)

เอกสารมอบตัวสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เอกสารมอบตัวสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

วีดิทัศน์แนะนำการกรอกเอกสาร (กิจการนักเรียนและหอพัก)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

 • ผู้ประสานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 099-6922190
 • นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์ 085-3726939
 • นายมนัส สิทธิโชคธรรม 086-5213159
 • นางสาวคณิตา  สุขเจริญ 091-7458894
Posted in เอกสารมอบตัว.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *