เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.4 ลำดับที่ 28 – 36

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ลำดับที่ 28 – 36

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์มายังอีเมล์ pccphetacd@gmail.com

Posted in เรียกสำรอง ม.4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *